تعمیر تلویزیون

در صورتی که در دستگاه خود تصویر شفاف دریافت کردید ولی صدای دستگاه قطع بود با بررسی کلید میزان صدا از قطع نبودن صدا توسط تلویزیون مطمئن شوید سپس دستگاه را برای تعمیرات به شرکت انتقال دهید.