تعمیر لباسشویی

هرگاه در زمان شستشو دستگاه دچار لرزش و صدای زیاد شدید ابتدا پایه های دستگاه را چک کنید که دستگاه از حالت تراز خارج نشده باشد در غیر این صورت با شرکت تماس بگیرید.